Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

schnell
schnell
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromviltis viltis viawhatyouneed whatyouneed
schnell
Chciałabym, byś był przy mnie teraz.
schnell
To dla Niego będę piękna, żeby mógł być ze mnie dumny!
— Brigitte Bardot/Pamiętniki .
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viawhatyouneed whatyouneed
schnell
1353 6179
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawhatyouneed whatyouneed
schnell
0193 1d82
Reposted fromuniesienia uniesienia viawhatyouneed whatyouneed

April 08 2015

schnell
1353 6179
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawhatyouneed whatyouneed
schnell
1212 e9d0

March 31 2015

schnell
3408 1f4d
Reposted fromShini Shini viainsanedreamer insanedreamer
schnell
1765 5aaa
schnell
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
schnell
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viainsanedreamer insanedreamer
schnell

Piszę wszystko to, czego boję się powiedzieć na głos.

Reposted frommarlena marlena viainsanedreamer insanedreamer
schnell
... nie płacz. to już zostało opłakane tyle razy..
— wycięte z samotności z sieci.
Reposted fromniewinna niewinna viainsanedreamer insanedreamer
schnell
schnell
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viainsanedreamer insanedreamer
schnell
Muszę być z kimś, kto marzy o tym samym co ja.
— Friends
schnell
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl